Ankieta

Badanie ankietowe na potrzeby Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

Samorząd Miasta Częstochowy prowadzi prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii mieszkańców miasta na temat problemów społecznych występujących na jego terenie oraz propozycji ich rozwiązania. Ankieta jest dostępna do dnia 30 września 2021 r.

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii i z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Jakie problemy społeczne należy uznać za najważniejsze w mieście? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)


ubóstwo
niewydolność materialna rodziny (długi bankowe)
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawcza i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci
niezaradność życiowa
rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci
sieroctwo społeczne (wychowywanie dzieci poza rodziną: w domach dziecka, rodzinach zastępczych)
alkoholizm
narkomania
przemoc w rodzinie
problemy wieku podeszłego, izolacja osób starszych
długotrwała lub ciężka choroba
niepełnosprawność
zbyt niski poziom poczucia bezpieczeństwa – przestępczość
złe warunki mieszkaniowe – deficyt mieszkań komunalnych i socjalnych
bezdomność
migracja osób młodych
inne, jakie?

2. Jakie, zdaniem Pani/Pana, są najczęstsze przyczyny występowania zjawiska ubóstwa wśród mieszkańców miasta? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

brak lub utrata pracy
dziedziczenie ubóstwa
problemy w rodzinie i jej rozpad
problemy zdrowotne
uzależnienia
przemoc
wielodzietność
choroba
niepełnosprawność
podeszły wiek
niechęć do pracy jako sposób na życie
inne, jakie?

3. Czy obecnie zajmowany lokal jest pod względem metrażu i liczby pomieszczeń dostosowany do potrzeb Pani/Pana i Pani/Pana rodziny?4. Jakie, zdaniem Pani/Pana, są główne problemy lokalnego rynku pracy? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

deficyt ofert pracy
niskie kwalifikacje zawodowe
niechęć do podjęcia pracy
brak doświadczenia zawodowego
niewystarczające rozpowszechnianie ofert pracy
niechęć do pracy spowodowana korzystaniem z pomocy społecznej
konieczność sprawowania osobistej opieki nad dziećmi (niewystarczająca dostępność miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. oraz wychowania przedszkolnego)
inne, jakie?

5. Jakie działania uważa Pani/Pan za najpotrzebniejsze dla ochrony i rozwoju lokalnego rynku pracy? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

działania prowadzące do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych, w tym absolwentów, poprzez organizowanie kursów i szkoleń pod kątem dostosowania ich do potrzeb rynku pracy
szkolenia umożliwiające długotrwale bezrobotnym (zwłaszcza osobom w wieku 50+) podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości (doradztwo, szkolenia, system zachęt)
inwestycje w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną)
niewystarczające rozpowszechnianie ofert pracy
niechęć do pracy spowodowana korzystaniem z pomocy społecznej
konieczność sprawowania osobistej opieki nad dziećmi (niewystarczająca dostępność miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. oraz wychowania przedszkolnego)
inne, jakie?

6. Jakie formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych uważa Pani/Pan za najbardziej efektywne (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)?

prace interwencyjne
roboty publiczne
staże
szkolenia
środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
podjęcie pracy w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat
prace społecznie użyteczne
podjęcie pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia
inne, jakie?

7. Czy Pani/Pana zdaniem dostęp do pomocy psychologicznej w szkołach w mieście jest wystarczający?


8. Czy Pani/Pana zdaniem oferta zawodów, w których kształci się młodzież w mieście, zapewnia jej pracę?
9. Z jakiej formy opieki nad dzieckiem do lat 3. skorzystałaby/skorzystałby Pani/Pan (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

10. Jaka, zdaniem Pani/Pana, jest dostępność opieki nad dzieckiem do lat 3. W mieście?11. Jak często korzysta Pani/Pan z oferty kulturalnej miasta? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
12. W jakich wydarzeniach kulturalnych najczęściej Pani/Pan uczestniczy? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

imprezy promujące taniec i z nim związane
koncerty muzyki poważnej
koncerty muzyki rozrywkowej
projekcje filmowe
różnotematyczne formy warsztatowe oraz konkursy
spektakle teatralne
spotkania z autorami książek
wystawy
imprezy plenerowe adresowane do szerokiego grona odbiorców
inne, jakie?

13. Jak Pani/Pan ocenia jakość i dostępność infrastruktury sportowej na terenie miasta?

jest na bardzo dobrym poziomie
jest na średnim poziomie
jest na bardzo niskim poziomie

14. Jakich, zdaniem Pani/Pana, obiektów i/lub urządzeń sportowo-rekreacyjnych brakuje w mieście? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

boiska sportowe
sale sportowe
obiekty lekkoatletyczne
korty tenisowe
pływalnie
siłownie zewnętrzne
place zabaw
inne, jakie?

15. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin w mieście? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy (psycholog, terapeuta, prawnik)
szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin, dzieci i młodzieży
wsparcie finansowe adresowane do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
aktywizacja rodziców pozostających bez pracy
profilaktyka i terapia uzależnień
pomoc asystenta rodziny
pomoc rodziny wspierającej (np. z sąsiedztwa)
inne, jakie?

16. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży można najczęściej dostrzec w mieście?

zaniedbanie wychowawcze ze strony rodziców
brak pozytywnych wzorców i autorytetów
agresja i przemoc szkolna
przemoc ze strony rodziców
sięganie po substancje uzależniające (np. alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy)
przestępczość, wandalizm i chuligaństwo
brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego
bezproduktywne spędzanie czasu wolnego
uzależnienie od sieci Internet
demoralizacja
zaniedbanie socjalne(niedożywienie, brak higieny)
inne, jakie?

17. Jaka jest, według Pani/Pana, najczęstsza przyczyna występowania zjawiska bezdomności? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

utrata pracy
eksmisja z miejsca zamieszkania
problemy w rodzinie i jej rozpad
problemy zdrowotne
problem z uzależnieniami
wielodzietność
niepełnosprawność
lokalizacja geograficzna
przemoc
własny wybór
inne, jakie?

18. Jakie działania w Pani/Pana opinii mogłyby się w największym stopniu przyczynić do wsparcia osób bezdomnych i wyjścia z kryzysu bezdomności? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu zatrudnienia
uzyskaniu zatrudnienia
mieszkanie chronione
lokal socjalny
praca socjalna
wsparcie finansowe
pomoc rzeczowa, w tym posiłek i ubranie
poradnictwo, w tym prawne
zapewnienie schronienia
opracowywanie i realizowanie programów pomocowych
wsparcie rodziny
pomoc medyczna
inne, jakie?

19. Czy Pani/Pana zdaniem w ostatnich 12 miesiącach zmieniły się zachowania mieszkańców miasta dotyczące spożycia alkoholu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

tak, obserwuję, że więcej osób pije alkohol
tak, obserwuję, że mniej osób pije alkohol
nie
nie wiem

20. Jakie działania w Pani/Pana opinii powinny być podejmowane na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu w mieście? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

profilaktyka wśród dzieci i młodzieży
profilaktyka wśród dorosłych
pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna
pomoc psychologiczna
pomoc prawna
pomoc społeczna
wspieranie rozwoju grup samopomocowych, klubów abstynenckich i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób uzależnionych
inne, jakie?

21. Czy Pani/Pan doświadczyła/doświadczył kiedyś przemocy lub była/był jej świadkiem? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

tak, doświadczałam przemocy osobiście
tak, byłam świadkiem przemocy
problem przemocy występował w dalszej rodzinie lub wśród znajomych
znam ten problem tylko z mediów
w pracy zawodowej zajmuję się problemem przemocy w rodzinie
problem przemocy omawiany był w szkole, na uczelni

22. Jakie działania w Pani/Pana opinii byłyby najskuteczniejsze w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście? (proszę zaznaczyć znakiem maksymalnie trzy odpowiedzi)

prowadzenie poradnictwa i interwencji
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej
profilaktyka agresji i przemocy
wspieranie rozwoju grup samopomocowych
zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie pomocy w ramach ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia
tworzenie dla ofiar przemocy w rodzinie mieszkań chronionych
motywowanie, kierowanie sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych
organizowanie i współudział w realizacji programów i kampanii społecznych poświęconych przemocy w rodzinie
inne, jakie?

23. Jakie problemy społeczne, Pani/Pana zdaniem, najczęściej dotykają osób starszych? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

ubóstwo
choroby
niepełnosprawność
samotność
brak pomocy ze strony rodziny
bariery architektoniczne
utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych
utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej
ograniczona oferta spędzania czasu wolnego
inne, jakie?

24. Jakie, Pani/Pana zdaniem, formy wsparcia poprawiłyby sytuację osób starszych? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

pomoc finansowa i wsparcie rzeczowe
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze
pobyt w klubach seniora i dziennych ośrodkach wsparcia
aktywizacja poprzez udział w zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku
pobyt w domu pomocy społecznej
likwidacja barier architektonicznych
większy dostęp do rehabilitacji i lekarzy specjalistów
wsparcie udzielane przez wolontariuszy
inne, jakie?

25. Co, zdaniem Pani/Pana, jest przyczyną największych problemów osób z niepełnosprawnością (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

zła sytuacja finansowa i/lub mieszkaniowa
poczucie marginalizacji i izolacji społecznej
trudności w zdobyciu wykształcenia
bezrobocie i problemy w uzyskaniu zatrudnienia
utrudniony dostęp do leczenia i/lub rehabilitacji
brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia (rodzina, znajomi)
niewystarczające wsparcie środowiskowe ze strony instytucji pomocy społecznej
niedostosowana infrastruktura miejska i/lub budynków użyteczności publicznej (schody, wysokie krawężniki, nierówne chodniki, zbyt mała liczba miejsc z sygnalizacją dźwiękową, urządzeniami lektorskimi, tłumaczeniami na język migowy)
zbyt mała liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
utrudniony dostęp do komunikacji zbiorowej
inne, jakie?

26. Jakie, zdaniem Pani/Pana, działania mogą poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

poprawa dostepności przestrzeni miejskiej
zwiększenie dostępu do rehabilitacji
utworzenie większej liczby placówek dla osób z niepełnosprawnością
zwiększenie dostepnych usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością
praca socjalna w środowisku
rozwój poradnictwaspecjalnego dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
większe wsparcie finansowe
inne, jakie?

27. Jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan/Pani w pobliżu miejsca zamieszkania? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

zagrożeń na drodze, w tym brawurowo jeżdżących kierowców
napadów, rozbojów
włamań i kradzieży
agresywnych zachowań
dewastacji mienia
osób pijących w miejscach publicznych
niczego się nie obawiam
innych, jakich?

28. Jakiego przestępstwa na terenie miasta była/był Pani/Pan świadkiem lub ofiarą w okresie ostatniego roku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)?

kradzieży cudzej rzeczy
kradzieży z włamaniem
kradzieży samochodu
uszkodzenia mienia
uszkodzenie ciała
bójki i pobicia
rozboju
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości
innego, jakiego?

29. Jak Pani/Pan ocenia działalność podmiotów ekonomii społecznej w mieście (w tym organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej)? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle
bardzo źle

30. W jakich obszarach, zdaniem Pani/Pana, podmioty ekonomii społecznej w mieście powinny podejmować działania? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
wspieranie i promocja rodziny oraz rozwój pieczy zastępczej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku
działalność na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
promocja i ochrona zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo
ekologa i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
porządek i bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
działalność charytatywna
promocja i organizacja wolontariatu
inne, jakie?

31. Czy słyszała/słyszał Pani/Pan o budżecie obywatelskim realizowanym w mieście? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

tak
nie

32. Czy angażuje się Pani/Pan w działalność na rzecz dzielnicy, w której Pani/Pan mieszka? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

tak
nie

33. Jak Pani/Pan ocenia działalność wolontariatu funkcjonującego przy jednostkach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych w mieście (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, świetlice środowiskowe, stowarzyszenia, fundacje)? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

jest bardzo atrakcyjny
jest atrakcyjne
jest mało atrakcyjny
jest słabo promowana
nie wiem o działalności wolontariatu

Metryczka (zaznaczyć właściwe)

Płeć:

Kobieta
Mężczyzna

Wiek:

18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
70 lat i więcej

Wykształcenie:

wyższe
policealne
średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

Zawód:

uczeń/student
pracownik umysłowy
pracownik fizyczny
przedsiębiorca
rolnik
emeryt/rencista
bezrobotny
inny, jaki?